دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرتضی   لک

پست الکترونیکی : morteza-lak@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : English language and literature
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : British Literature
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : Uppsala University, Sweden

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : Eighteenth-century literature, print culture, and Shakespeare studies
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Ghent University, Belgium

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

Member of the Centre for the Study of Text and Print Cuture; CSTPCنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ادبیات انگلیسی

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زبان انگلیسی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

مرتضی لک

مرتضی لک

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^